Банк

Рефератов

Диплом Повара


Біомеханіка при контролі фізичного навантаження

Зміст Вступ Розділ 1. Біомеханіка та її роль у плануванні фізичних навантажень 1.1 Біомеханіка як наука, напрямки використання 1.2 Біомеханічні основи побудови фізичних вправ 1.2.1 Основні поняття 1.2.2 Фізичні вправи як кібернетичні системи 1.2.3 Біомеханічна структура фізичних вправ 1.2.4 Використання біомеханічних основ в навчанні фізичним вправам 1.3 Мета та значення біометрії в плануванні фізичних навантажень Розділ 2. Експериментальна частина 2.1 Загальна характеристика апаратурних ...

Подробнее

Сенсорний вимикач з пультом дистанційного керування

Зміст 1 Вступ 2 Аналіз ТЗ 3 Принцип функціонування 4 Обґрунтування конструкції 4.1 Варіант №1 4.2 Варіант №2 4.3 Варіант №3 4.4 Вибір варіанту конструкції 5 Вибір компонентів 5.1 Вибір резисторів 5.2 Вибір конденсаторів 6 Обґрунтування конструкційних матеріалів 6.1 Вибір матеріалу корпусу 6.2 Вибір матеріалу друкованої плати 7 Проектування оригінального вузла 7.1 Вихідні дані для розрахунку випрямляча 7.2 Розрахунок випрямляча вторинної обмотки 7.2.1 Розрахунок згладжуючого конденсатора 7.3 Виб...

Подробнее

Вплив елементарних еволюційних факторів на генофонди людських популяцій

... генотипами відповідають числа А, В та С (А, В, С ˃ 1). Тоді А+В+С=N. Припустимо, що всі особини диплоїдні, отже загальна кількість алелів буде 2N. Загальна кільк...

...іот мають складну хімічну організацію. Еукаріоти в більшості випадків диплоїдні. Час генерації у них значно більший, ніж у прокаріот. Відмічен...

...ій і дивергенції нуклеотидних послідовностей поліплоїдизація супроводжувалась переходом до диплоїдного стану. Само собою збільшення дози генів ще не...

Подробнее

Расчет линейных электрических цепей

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ №№ 1, 2, 3. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА Вариант 5 Задача 1 Для разветвленной линейной электрической цепи постоянного тока с одним источником электрической энергии определить токи, мощность, развиваемую источником энергии. Дано: U = 60 V r1 = 13 Ом; r2 = 9 Ом; r3 = 8 Ом; r4 = 7 Ом; r5 = 15 Ом; r6 = 14 Ом. Решение: Рис. 1.1. Метод свертывания В соответствии с методом свёртывания, отдельные участки схемы упрощаем и постепенным преобразованием приводим схему к одному эквивалентному (входному)...

Подробнее

Аналіз еколого-біологічних особливостей ехінацеї пурпурової, інтродукованої в умовах Полісся України

Аналіз еколого-біологічних особливостей ехінацеї пурпурової, інтродукованої в умовах Полісся України ЗМІСТ РЕФЕРАТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ВИРОЩУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ 1.1 Історія вирощування культури ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea (L.) Moench.) та використання її лікарської сировини .2 Вимоги ехінацеї пурпурової до факторів росту та розвитку РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЄКТУ ДОСЛІДЖЕНЬ .1 Ґрунтово-кліматичні умови 2.2 Методика ...

Подробнее

Экспертиза качества колбасных изделий, вырабатываемых по ГОСТ и ТУ (на примере ЗАО "Кузбасский пищекомбинат")

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Экономический факультет Кафедра товароведения и маркетинга ГЕЛЬЦЕР ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА экспертиза качества колбасных изделий вырабатываемых по ГОСТ и ТУ (На примере ЗАО «Кузбасский пищекомбинат») КУРСОВАЯ РАБОТА Специальность 351100 «Товароведение и экспертиза товаров» ВЫПОЛНИЛ: Студентка 2 ...

Подробнее

Застосування експертних систем у медицині

Вступ Експертні системи — це програмні комплекси, що акумулюють досвід спеціалістів у деякій предметній області з метою його (досвіду) тиражування для консультацій менш кваліфікованих користувачів. Розробка ЕС — це галузь інформатики, що активно розвивається та спрямована на використання ЕОМ для обробки інформації у тих галузях науки та техніки, де традиційні математичні моделі моделювання малопридатні, де важливі смислова та логічна обробка інформації, досвід експертів. Експертні системи ...

Подробнее

Технічне мислення на уроках праці

Зміст Вступ Розділ 1. Психолого-дидактичні основи ефективного розвитку технічного мислення 1.1 Поняття про технічне мислення 1.2 Основні напрямки вивчення образного компонента технічного мислення 1.3 Структура образного компонента технічного мислення Розділ 2. Розвиток технічного мислення учнів у процесі навчання 2.1 Основні функції образного компонента технічного мислення 2.2 Свідоме використання учнями прийомів розумової діяльності при вирішенні продуктивних задач 2.3 Застосування учнями ...

Подробнее

Мотивація, стимулювання і активізація навчання

... і т.п. – Р; 3) прагнення до винагороди діяльності (оцінки, плати, підвищення у посаді, отримання диплому) – В; 4) запобігання санкцій (покарання), які б погрожували у випадку ухилення від діяльності або...

Подробнее

Развитие движений пальцев рук детей, пальчиковые игры

Ознакомление с пальчиковыми играми Известному педагогу В.А. Сухомлинському принадлежит высказывание: «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев». «Рука - это инструмент всех инструментов», сказал еще Аристотель. «Рука — это своего рода внешний мозг», писал Кант. На сегодняшний день общеизвестен факт: уровень развития высших форм познавательной деятельности находиться в прямой зависимости от состояния двигательного анализатора в целом, а особенно от степени сформированности тонких движений ...

Подробнее

Обгрунтування основних показників виробничо-економічної діяльності підприємств

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра економіки підприємства Індивідуальна розрахункова робота Обгрунтування основних показників виробничо-економічної діяльності підприємств Підготувала: студентка ФМ, Яловенко Надія Перевірив: Козлюк В. В. Рівне - 2011 Зміст Вступ 1. Розрахунок та обґрунтування потреби підприємства в основних виробничих фондах . Планування поповнення амортизаційного фонду підприємства . ...

Подробнее

Технології політичного менеджменту

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КУРСОВА РОБОТА на тему «Технології політичного менеджменту» по предмету «Політологія» КИЇВ 2011 Зміст Вступ 1. Сутність сучасних політичних технологій 2. Технології реалізації функцій політичної системи 3. Технології політичного менеджменту 4. Технології проведення електоральних кампаній 5. Інформаційні технології у виборчій боротьбі 6. Лобізм як політична технологія Висновки Література Вступ В сучасному політичному житті важливо не тільки знання теоретичних ...

Подробнее

Радіорелейні комплекси на основі перспективних схемо-технічних рішень

Тема: Радіорелейні комплекси на основі перспективних схемо технічних рішень Зміст Вступ 1. Аналіз та стан засобів радіорелейного зв’язку військового призначення 1.1 Аналіз радіорелейних станцій, що знаходяться на озброєнні у ЗСУ 1.2 Аналіз радіорелейних станцій іноземних країн 1.3 Аналіз радіорелейних станцій що знаходяться на озброєнні у ЗСУ. 1.4 Постановка задач 2. Перспективні схемо технічні рішення для побудови радіорелейного комплексу 2. Перспективні схемотехнічні рішення для побудови раді...

Подробнее

Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності

ЗМІСТ Вступ 1.Готовність до інноваційної діяльності як важлива професійна якість Педагога 2.Структура готовності до інноваційної педагогічної діяльності 3.Розвиток інноваційної поведінки педагога Висновок Література Вступ Тема курсової роботи «Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності». Професійна готовність є закономірним результатом спеціальної підготовки, самовизначення, освіти й самоосвіти, виховання й самовиховання. Це — психічний, активно-дієвий стан особистості, складна ...

Подробнее

Взаємозв'язок бюджету й розвитку соціальної сфери регіону

Вступ Україна як суверенна, незалежна, демократична, соціальна та правова держава з обраним нею стратегічним курсом динамічно розвивається і активно включається у світові суспільно-економічні процеси, що відкриває нові перспективи і додаткові можливості для її розвитку в цілому та розвитку її регіонів зокрема. Практика макроекономічного розвитку підтверджує, що ефективне функціонування соціально орієнтованої держави і її ринкового механізму неможливе без активної соціально направленої бюджетної...

Подробнее

Маркетингові заходи з метою закріплення позицій товарів ДП ВАТ "Київхліб" Хлібокомбінат №2" на ринку

Зміст Вступ Розділ 1. Сутність цільового ринку, сегментування та позиціювання товарів на ньому Розділ 2. Техніко-економічна характеристика ДП ВАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №2» Розділ 3. Дослідження привабливості ринкових сегментів ДП ВАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №2» 3.1 Макро- і мікросегментування ринку промислових товарів .2 Вибір привабливих ринкових сегментів .3 Позиціювання промислових товарів Розділ 4. Розроблення пропозицій і маркетингових заходів щодо закріплення позиції товару на ринку ...

Подробнее

Видатні грецькі скульптори доби класики

Міністерство освіти і науки України Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Інститут історії, етнології і права кафедра всесвітньої історії ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ НА ТЕМУ: Видатні грецькі скульптори доби класики Виконала студентка 1-го курсу група Б Рипаченко Ніна Перевірив Рабенчук О.П. Вінниця 2010 План Вступ 1. Мирон 2. Поліклет 3. Фідій 4. Пракситель 5. Скопас 6. Лісіпп Висновок Список використаної літератури Вступ Класичний період ...

Подробнее

Публіцистика Олеся Гончара

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.В.Г.КОРОЛЕНКА РЕФЕРАТ НА ТЕМУ «Публіцистика Олеся Гончара» Виконала студентка IV курсу ф-ту філогогії та журналістики групи У-41 (заочного відділення) Полтава 2009 План Вступ 1. Письменницька публіцистика Олеся Гончара 2. Статті Олеся Гончара 3. Інтерв’ю у публіцистиці Олеся Гончара 4. “Нарис”- як жанрова форма публіцистики Олеся Гончара 5. Передмови та післямови у працях Олеся Гончара 6. Рецензія у творчій ...

Подробнее

Аналіз стану електронної торгівлі в агропромисловому комплексі України

ЗМІСТ Вступ 1 СУТНІСТЬ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ 1.1 Суть і перспективи електронної торгівлі 1.2 Форми і види електронної торгівлі 1.3 Організація електронної торгівлі в сучасних умовах 2 АНАЛІЗ СТАНУ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ 2.1 Аналіз відвідуваності (аграрних) 2.2 Аналіз способів оплати 2.3 Аналіз аудиторії торгових площадок (сайтів) 3 ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ 3.1 Використання систем електронної торгівлі для підвищення ...

Подробнее

Знаходження мінімального остовом дерева. Порівняння алгоритму Прима і алгоритму Крускала

Міністерство освіти і науки України Сумський Державний Університет Курсова робота з дисципліни «Теорія алгоритмів та математична логіка» На тему «Знаходження мінімального остовом дерева. Порівняння алгоритму Прима і алгоритму Крускала» Виконав студент факультету ЕлІТ групи ІН-83 Горбатенко О. О. Перевірив Кузіков Б. О. Суми 2010 Завдання роботи При виконанні ОДЗ необхідно реалізувати алгоритми Прима та Крускала побудови остового дерева у графі, та протестувати її на тестовому графі наведеному у...

Подробнее

Валютні ризики: методи аналізу і управління

Робота з курсу "Управління фінансовими ризиками" на тему: "Валютні ризики: методи аналізу і управління" Зміст Вступ 1. Передумови існування та необхідність управління валютними ризиками 2. Поняття валютного ризику та характеристика чинників 3. Класифікація валютних ризиків 4. Основи управління валютними ризиками 5. Методи аналізу валютних ризиків 6. Характеристика методів управління 7. Валютні ризики експортерів та імпортерів 8. Особливості управління валютними ризиками суб’єктів господарювання...

Подробнее

Приготовление блюд из каш: каша "Янтарная", каша "Боярская"; крупеник, запеканка рисовая, сластены из манной крупы

... .3 Технология приготовления блюд . Охрана труда .1 Основы охраны труда и личной гигиены повара .2 Охрана труда в горячем цехе .3 Предупреждение производственного травматизма и оказание доврачебной помощи...

Подробнее

Процес пошуків та впроваджень резервів поліпшення фінансових результатів в ПОСП "Зірка"

ЗМІСТ прибуток рентабельність стратегія фінансовий ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ .1 Економічний зміст фінансових результатів діяльності підприємства .2 Нормативно-правове регулювання формування фінансових результатів .3 Дискусійні питання, щодо формування і використання фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСП «Зірка» 2.1 Аналіз фінансового стану ...

Подробнее

Сучасні моделі управлінського обліку

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Й НАУКИ УКРАЇНИ НОВОКАХОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ ВІДКРИТОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ „УКРАЇНА” Кафедра „Економічної теорії” Реферат з дисциплини: „Управлінський облік” на тему: „ Сучасні моделі управлінського обліку” м. Н. Каховка 2008 р. Сучасні моделі управлінського обліку Залежно від того, яке місце і роль займає облік у системі забезпечення керівництва інформацією для прийняття ефективних рішень, а також зважаючи на міру закритості облікових даних підприємства для ...

Подробнее

Використання генетичних алгоритмів в САПР ТП

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Курсова робота На тему: Використання генетичних алгоритмів в САПР ТП факультет: Приладобудівний кафедра: Виробництва приладів Київ - 2009 План Вступ 1.   Класифікація інформаційних технологічних систем 2.       Задачі технологічної підготовки виробництва, що розв’язуються за допомогою математичного моделювання         3.       Аналіз інформаційних зв’язків в технологічних системах виготовлення деталей та складання ...

Подробнее