Банк

Рефератов

Теорія держави та права України

Система Права Курсовая Работа , Реферат На Тему Право , Контрольная По Праву

ВСТУП В класичному розумінні держава являє собою форму організації суверенної публічної влади, яка покликана виражати і захищати фундаментальні інтереси своїх громадян, а також забезпечувати виконання спільних справ, що випливають з самої природи суспільства і відносяться до сфери виключної державної компетенції. Для повноцінного функціонування і здійснення своїх завдань будь-яка держава повинна мати розгалужену будову, що включає різноманітні владні гілки і організації. У юридичній науці така будова отримала назву механізму держави. Механізм держави – це взаємозалежна система державних органів, через діяльність яких реалізується державна влада та забезпечується керівництво суспільством. У розширеному значенні до механізму держави включать три складові: державні установи, державні підприємства і державний апарат. Державні установи – це організації, які безпосередньо здійснюють практичну діяльність з виконання функцій держави в різних сферах: від економічної та політичної до соціальної та культурної. Для задоволення потреб суспільства, здійснення господарської діяльності, виконання робіт і надання численних послуг засновуються державні підприємства. Апарат держави являє собою складну систему органів, що займають різні місця у загальній структурі апарату, мають різний характер та обсяг компетенції, форми і методи діяльності тощо. У вузькому розумінні цю категорію нерідко ототожнюють з механізм держави, що не зовсім коректно. Важливо зазначити, що специфіка розуміння характерних ознак та подальше визначення основних з них зумовлюють відсутність в сучасній юридичній літературі єдиного тлумачення апарату держави. На приклад, відомий теоретик професор О. В. Петришин визначає державний апарат як «сукупність державних органів, їх ланок та підрозділів, уповноважених здійснювати державну владу та управління, які спираються на можливість застосування примусу»; не менш відомий професор О. Ф. Скакун у вузькому значенні характеризує апарат держави як апарат виконавчої влади взагалі, а в широкому — як сукупність владних структур, міліції, збройних сил, мережі дипломатичних установ тощо; на думку професора М. Н. Марченко це система органів, що здійснюють державну владу; професор В. Авер'янов описує державний апарат як сукупність органів, за допомогою яких практично реалізується державна влада. В той же час, деякі підручники теорії держава та права взагалі не містять поняття державного апарату як окремої категорії, повністю замінюючи його механізмом держави. Актуальність теми даної курсової роботи пов'язана насамперед з тим, що сучасний вітчизняний державний апарат знаходиться на стадії перебудови, становлення та розвитку. Наразі дуже важливо усвідомлення суспільством процесів, що відбуваються у системі влади. Змінюються роль, місце та вплив різних органів державного апарату на структуру управління, відбувається конкретизація і розділення їх повноважень, обов’язків та відповідальності. Окрім того, була висунута загальнодержавна мета – побудова справжньої правової держави, що зайвий раз привертає пильну увагу вітчизняних правових науковців. Мета й завдання дослідження. Встановлення та опис аспектів функціонування механізму і апарату держави дає змогу проаналізувати нові, але вкрай актуальні й складні питання його кадрового забезпечення, проходження державної служби, проблем бюрократії і т.п. Тому метою дослідження в даній курсовій роботі є вивчення функціонування механізму держави, структури державного апарату, взаємодії його органів, з`ясування ролі й місця механізму держави в суспільстві, а також їх наочна реалізація на прикладі України. Для досягнення мети були встановлені наступні завдання: - дати загальну характеристику поняття категорії держави та її ознак; - визначити суть категорій «державний механізм» та «державний апарат»; - розкрити механізм держави, погляди щодо його тлумачення та його структурні рівні; - з`ясувати основні принципи діяльності владного механізму та апарату; - надати комплексну характеристику державного апарату України та окреслити шляхи його удосконалення. Об`єкт дослідження – механізм держави як цілісна система. Предметом дослідження є тенденції та перспективи функціонування органів державних та місцевого самоврядування в умовах розбудови в Україні демократичної, правової, соціальної держави та громадянського суспільства. Методи дослідження. При написанні курсової роботи використовувалися наступні загальні та специфічні методи наукового дослідження: системний метод - при аналізі понять «держава», «механізм держави», «державний апарат»; історичний метод, що надає змогу виявити суспільну думку, оцінку функціонування державних органів владних структур. Державні органи для прийняття оптимальних рішень повинні врахувати результат досліджень. На наш погляд, можливості цього методу в державно-правових дослідженнях на сучасному етапі застосовуються недостатньо ефективно. Джерелами отримання інформації для матеріалу курсової роботи виступають міжнародно-правові акти і документи, чинне законодавство України, правозастосовча й правотлумачна практика (насамперед, вітчизняна), спеціальна наукова, філософська, теоретико-юридична, галузева юридична та міжнародно-правова література.